Visitor : 119716
สารจาก MD ::
     เรียนผู้เยี่ยมชมและ
อุปการคุณทุกท่านด้วย
ความยินดี และ จริงใจ
เป็นอย่างยิ่งในการที่
ท่านได้มา เยี่ยมชมเว็บ
ไซต์ของบริษัท เราด้วย
Member Login ::
Username : 
Password : 
Register | Forget Password ??
Product Categories ::
Search by Google.co.th ::
Select Laguage : Thai Language English Language
เรียน ผู้เยี่ยมชมและอุปการคุณทุกท่าน
       ด้วยความยินดี และ จริงใจ เป็นอย่างยิ่งในการที่ท่านได้มาเยี่ยมชม เว็บไซต์ของบริษัทเรา ด้วยความสนใจกระตือรือร้น เราจะทำให้ทุกท่าน
เข้าใจและรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น 
       งานของเราคือ บริการลูกค้าทุก ท่านด้วยความรู้ ความสามารถของ
เราให้ได้ถึงซึ่งความพึงพอใจที่สุด พร้อมกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
สามารถช่วยงานของท่านให้ดำเนินไปด้วยดี ตลอดจน การช่วยปรับปรุง
การทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เข้ากับตลาดสิ่งทอให้
ได้เสมอเรามีผลิตภัณฑ์มากมายให้บริการแก่ท่านด้วยใจจริงในการนำ
เสนอแก่ท่าน
       เราสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าของท่านตราบใดที่ท่านยังชนะไม่ได้
เราก็ชนะ ตามไม่ได้ เรายังถือนโยบายเชิงรุก เพื่อให้ได้ชัยชนะทั้งสอง
ฝ่าย ฝ่ายลูกค้าก็ได้ผลดี ฝ่ายเราก็ได้ผลดี ด้วยความร่วมมือ จริงใจในการแก้ไข ปรับปรุงร่วมกันสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ก้าวไกล ก้าวร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง และ เติบโตไปด้วยกัน
     ผลสำเร็จของธุรกิจต้องวางแผน ไม่ใช่อยู่ที่ทำออกเป็นแผน แต่ที่แท้จริงอยู่ที่การนำไปปฎิบัติ ให้เป็นไปตามแผนงานให้ได้อย่างจริงจัง จำ
เป็นอย่างยิ่งต้องตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้สัมฤทธิ์ผลที่ได้ตั้งความหวังไว้ ก่อให้
เกิดคำว่า "WIN- WIN -WIN –SOLUTION"
     สุดท้ายทางบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนจากท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่มาใช้จับจ่ายในสินค้า ผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ของเรา เราขอให้คำมั่นว่าจะดูแลท่านอย่างดี โดยเอาใจท่านมาใส่ใจเรา เพื่อที่ท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดสิ่งนั้นคือความต้องการของเรา
ด้วยรักและเคารพยิ่ง
พงมิตร เชิญวิริยะกุล
 
website builder by : ninewebsite.com
บริษัท ตั้งไท่ฮั้วเฮง จำกัด
141 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2427-0096 , 0-2874-2003 ถึง 9 แฟ๊กซ์ : 0-2427-8615 ถึง 6
   Email : tthh2517@outlook.com tthh2517@yahoo.com / website : http://www.tangti.com